Säästöt

Säästöt

Kokemuksemme mukaan suurimmalla osalla PK-yrityksistä on mahdollista saada säästöjä ostojensa kautta. Tässä työssä olemme asiakkaidemme apuna sekä ’työrukkasina’.

 

Keskitymme asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin kategorioihin, joissa on analyysimme mukaan merkittävin potentiaali säästöihin. Konkreettiset, mitattavat säästö ovat tavoitteenamme, koska oma ansaintamme perustuu myös hyödyn jakamiseen.

 

Toimenpiteemme säästöjen saavuttamiseksi ovat selkeitä ja systemaattisia painottuen pitkän tähtäimen yhteistyöhön toimittajien kanssa.

Mittaamisen käynnistäminen

Kaiken kuvaamamme kehitystyön ytimessä on systemaattisen seurannan käynnistäminen. Tähän kuuluu mittaustyökalujen konfigurointi, ostojen kategorisointi, aineistojen muokkaus vertailtavuuden varmistamiseksi sekä relevanttien mittareiden asettaminen. Tämä on kaiken kehitystoiminnan keskeisin osa, jotta osataan jatkossa tunnistaa tehtyjen kehitystoimien vaikuttavuus ja varmistaa säästöjen syntyminen.

Optimointi nykyisillä sopimuksilla

Nykyisten toimittajasuhteiden läpikäynti. Toimittajanvaihto on aina riski, joten usein hyvään tulokseen päästään nykyisten toimittajien kanssa, varmistaen että ostoehdot ovat ajan tasalla ja kokonaisuutena optimaaliset.

Ostojen keskittäminen

Ostot kategorisoidaan, jonka jälkeen laadimme kullekin kategorialle suunnitelman. Riskinhallinnan kannalta saattaa joissakin tapauksissa olla perusteltua useamman toimittajan käyttäminen, mutta monessa tapauksessa ostojen keskittäminen harvemmille toimittajille tuo suoria sekä epäsuoria säästöjä. Myös ohjeistaminen sekä hankintojen ohjaaminen sopimustoimittajille varmistaa suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisen.

Kilpailutukset

Ostojen kilpailuttaminen kategoriakohtaisesti on usein keino saada tehokkaasti päivitettyä ostoehdot kilpailukykyisiksi. Ostoehtoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Hinnan lisäksi on useita muita näkökulmia (laatu, sopimusehdot maksuaikoineen, palvelutasot sanktioineen, toimittajariski jne) jotka tulee vertailuissa huomioida. Olemme hioneet kilpailutusprosessimme tehokkaiksi ja hoidamme asiakkaamme puolesta kilpailutuksen kokonaisuudessaan. Asiakkaamme voi rauhassa keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Säästöihin tähtäävien toimenpiteiden lisäksi käynnistämme myös muita hankinnan toimintaa tukevia asioita kuten:

• Käyttöpääoman hallinnan ratkaisut hankinnan alueella
• Hankinnan raportointia tukevan analytiikan käyttöönotto
• Kilpailutettujen kategorioiden syvemmän seurannan käynnistäminen
• Strategisten toimittajien riskikartoitus

 

Kategoriakohtaiset projektit tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa kuitenkin niin, että asiakkaan panostus tekemiseen on minimaalinen Spendavis:n hoitaessa projektin toteutuksen. Projektissa hyödynnetään hankinnan parhaita käytäntöjä sekä työkaluja. Projektin aikana asiakkaalle siirretään osaamista sekä tuodaan tarvittaessa yhdessä sopien liiketoimintaa tukevia ratkaisuja käyttöön.

Veloituksemme projekteissa perustuu toteutuneisiin ja todennettuihin säästöihin. Projektimme ovat kassavirtapositiivia päivästä yksi alkaen!