Kehitys

Kehitys

Kehityksen keskeisin tavoite on tukea yrityksen hankintatoimen prosessien ja omien resurssien tason nostoa.

 

Kuten liiketoiminnassa laajemminkin, kaikki kehitys perustuu siihen, että yrityksessä kehitystyön kohdetta , tässä tapauksessa hankintoja aktiivisesti mitataan/seurataan. Hankintojen systemaattinen mittaaminen on tärkein yksittäinen asia hankinnan kehittämisessä nopeiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi.

Mittaamisen käynnistäminen

Hankintojen systemaattinen mittaaminen on tärkein yksittäinen asia hankinnan kehittämisessä nopeiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi. Ilman tietoa ei voida tehdä oikeita päätöksiä, suunnata toimenpiteitä tai varmistua edes nykytilanteesta.

Hankintaprosessien parhaat käytännöt

Hankintojen systemaattinen mittaaminen on tärkein yksittäinen asia hankinnan kehittämisessä nopeiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi. Ilman tietoa ei voida tehdä oikeita päätöksiä, suunnata toimenpiteitä tai varmistua edes nykytilanteesta.

Työkalut ja niiden käyttöasteen nosto

Kokemuksemme mukaan osalla yrityksistä saattaa olla jo investoitukin hankintaa tukeviin työkaluihin, mutta joiden käyttöaste on jäänyt tavoitteista. Tuemme asiakkaitamme sekä oikeiden hankinnan työkalujen käyttöönotossa että niiden käyttöasteen nostamisessa tasolle, jolla konkreettiset hyödytkin mahdollistuvat. Tuemme asiakkaitamme hankinnasta maksuun prosessien automaatioasteen nostamisessa.

Toimittajayhteisön kehittäminen

Hankinnan kehityksen keskeinen osa on lähteä rakentamaan aiempaa tiiviimpää toimittajayhteistyötä valittujen, strategisten toimittajien kanssa. Hyvänä mallina on toimittajien osallistaminen yrityksen kehitysohjelmiin, jossa tuemme asiakkaitamme. Tämän lisäksi on keskeistä tunnistaa nykyisen toimittajakantaa mahdollisesti liittyvät riskit ja toteutamme asiakkaillemme riskianalyysit ja tuemme tarvittaessa systemaattisen riskien hallinnan prosessien käyttöönottoa.

Spendavis laatii yrityksen tilanteeseen sopivimman kehitysohjelman, joka on realistinen lähtien yrityksen nykytilanteesta ja jota toteuttamalla yritys saa suurimman hyödyn hankintatoimen kehittämisestä optimaalisella panostuksella.  Ohjelman toimenpiteet ovat konkreettisia mitoitettuna yrityksen omaan tilanteeseen.

 

Nämä kehitystoimet rahoitetaan ensimmäisessä vaiheessa syntyneillä säästöillä ja säästöjen jatkuvuus varmistetaan oheisilla kehitystoimilla.