Palvelumme

Palvelumme

Tarjoamamme kehitysprojektit kattavat hankinnasta maksuun –ketjun, räätälöitynä ja varmistaen tulokset niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.

 

Kartoitusvaiheessa käymme läpi hankintatoimen nykytilan kokonaisuutena ja tunnistamme jo hyvin lyhyelläkin tähtäimellä saavutettavan säästöpotentiaalin. Näiden säästöjen “rahoittamana” pystymme läpiviemään konkreettisia hankintatoimen pysyvään tason nostoon tähtääviä kehitystoimia.

 

Tavoitteenamme on tuottaa alusta alkaen “kassavirtapositiivinen” kehitysprojekti, joka synnyttää yritykselle aitoa ja merkittävää kilpailuetua hankintoja kehittämällä. Palkkiomme perustuu saavutettuihin säästöihin, jotka ovat toteutuneita ja todennettuja.

Nykytilan analyysi

  • Toteutamme Nykytilan analyysin asiakkaamme tämän hetkisen hankintatoimen tilan kartoittamiseksi.

Säästöt

  • Keskitymme alussa toimenpiteisiin, joilla voidaan saada tuntuvia säästöjä lyhyelläkin aikavälillä.
  • Ostojen keskittäminen valituissa kategorioissa, ostojen optimointi ja kilpailutukset.
  • Säästöillä ”rahoitetaan” hankintatoimen pysyvään tason nostoon tähtäävät kehitystoimet

Kehitys

  • Kehityksen keskeisin tavoite on tukea yrityksen hankintatoimen prosessien ja omien resurssien tason nostoa.
  • Tähän päästään mittaamisella, parhaiden menetelmien ja nykyaikaisten digitaalisten palveluiden käyttöönotolla.

Kilpailuetu

  • Aitoa kilpailuetua hankinnan kautta syntyy syventämällä ja kehittämällä yhteistyötä valittujen strategisten toimittajien kesken.
  • Keskeistä on myös hankintaorganisaation osaamisen kehittäminen.

 

 

MSBI

Powerbi konsultointi

  • Microsoft PowerBI konsultointi

Hankintatoimen kehityshankkeiden ytimessä on mittaaminen. Ilman systemaattista mittaamista kehitystyön kohdentaminen oikein on mahdotonta ja muutosten vaikutusten varmistaminen pitkällä aikavälillä epävarmaa.

Tähän olemme kehittäneet hankintatoimeen keskittyvän BI ratkaisun. Ratkaisussa tuodaan moderni hankintatoimeen keskittyvä Business Intelligence-palvelu valmiiksi paketoituna, jolloin käyttöönotto saadaan nopeaksi ja edulliseksi sekä hyödyt realisoitua nopeasti. Palvelu käsittää hankinnan kategoriakohtaisen kustannustarkastelun, artikkelikohtaisen hintaseurannan, toimittajan palvelutason valvonnan ja riskin seurannan sekä hankinnan toimenpiteiden vaikuttavuusseurannan.

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman mahdollisimman reaaliaikaista seurantaa ja esittää tieto muodossa, jossa toimenpiteet osataan suunnata nopeasti eniten vaikuttaviin kohteisiin.